Bolagsstyrning

Instalco är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget tillämpar även Nasdaq Stockholms regelverk. Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagsstyrningen. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Instalcos bolagsstyrning