Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 Instalco AB

Instalco AB (publ), 559015-8944, håller årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

I syfte att motverka smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:
• vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 30 april 2021, och
• avge en poströst enligt nedanstående anvisningar i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

För att rösta vid stämman ska aktieägarna skicka det poströstningsformulär som finns tillgänglig nedan antingen:
• per post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Instalco AB:s årsstämma”),
• per e-post till info@computershare.se, eller
• elektroniskt med BankID genom följande länk: https://scrive.com/t/9222115557444402115/603e9fc8768ce5e8

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

VD-anförande:

 

Protokoll:

 

Information och handlingar inför stämman:

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland