Valberedning

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Enligt instruktion antagen vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Instalco Intressenter AB
Att. Valberedningen
Lilla Bantorget 11
111 23 Stockholm