Risk och riskhantering

Risk och riskhantering

Instalcos verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. För en beskrivning av riskfaktorer, se bolagets årsredovisning 2019 sidorna 34-36.

Instalco ser på riskhantering ur ett helhetsperspektiv. Som en del av koncernens affärsmodell ingår ”balanserad risk”, som syftar till att uppnå en lönsam affär med en rimlig risknivå. Balanserad risk bygger på strategiska principer för riskhantering inom tre områden:

Intern struktur

  • Förvärv av erfarna lönsamma företag: Instalco strävar efter att förvärva lönsamma företag som har lång erfarenhet i sin bransch.
  • Befintlig kundstruktur behålls: Instalco består av lokala enheter som har förvärvats av koncernen, men som behåller sin kundstruktur även inom Instalco. De lokala enheterna har därmed mycket god kunskap om sin marknad och sina kunder.
  • Stort antal lokala enheter: Instalco består av cirka 30 lokala enheter inom fem verksamhetsområden och olika geografiska marknader. Det ger god riskspridning för koncernen i sin helhet. 
  • Flexibel kostnadsstruktur. Instalco har en stor andel rörliga kostnader (cirka 60% är rörliga, cirka 34% är delvis rörliga). Koncernen kan därmed snabbt anpassa kostnaderna vid förändrad efterfrågan på marknaden generellt eller för vissa typer av tjänster eller i en viss region.

Marknad och kundstruktur

  • Tydligt avgränsad geografisk marknad: Instalco fokuserar endast på marknaderna i Sverige, Norge och Finland, som koncernen har goda kunskaper kring.
  • Återkommande kunder: Instalco har cirka 80% återkommande kunder. Instalco har därmed god kunskap om sina kunder samt långvariga kundrelationer.
  • Stor riskspridning bland kunder: Instalco har över 1 000 kunder. De tre största kunderna står för 20% av intäkterna. Instalcos kunder har ofta, likt Instalco, en decentraliserad struktur där beställaren hos kunden finns lokalt och där beslut kring upphandling av tjänster fattas lokalt, vilket medför att relationerna med de tre största kunderna utgörs av ett stort antal individuella relationer mellan kunderna och Instalcos lokala enheter.
  • Strikt intern beslutsmodell: Instalco har en attestordning där alla projekt som har ett värde under 20 miljoner SEK kan godkännas av den lokala enhetens VD. Om ett projekt har ett värde på mellan 20 och 30 miljoner SEK krävs ett godkännande från både den lokala enhetens VD samt koncernens VD. Om ett projekt har ett värde på mellan 30 och 50 miljoner SEK måste även koncernens styrelseordförande godkänna projektet och om värdet överstiger 50 miljoner SEK måste det även godkännas av styrelsen.

Typ av uppdrag

  • Instalco är främst verksamt inom installationsmarknadens mellansegment: Instalco anser sig kombinera storlek och projektrisk på ett optimalt sätt. Instalco har även stora projekt i sin projektportfölj som åtas på en selektiv basis och främst med partnering som samverkansform. Per december 2016 hade Instalco cirka 750 projekt, varav fyra med ett återstående kontraktsvärde som översteg 50 miljoner SEK i sin projektportfölj. Tre av dessa hade partnering som samverkansform. Totalt uppgick koncernens orderstock till 1 999 miljoner SEK vid december 2016, varav projekt med ett kontraktsvärde överstigande 50 miljoner SEK representerade cirka 15 procent av orderstocken.
  • Balans fast pris – rörligt pris: Cirka hälften av Instalcos projekt bedrivs som fastprisprojekt, en tredjedel som samverkansprojekt och resterande del inom andra ersättnings- och samverkansformer.