IFOKUS

IFOKUS som är ett ramverk för att driva kontinuerliga förbättringar inom koncernen.

Programmet innehåller ett flertal strategiska verktyg för att belysa och utveckla nyckelförbättringsområden, såväl som att säkerställa att alla enheter är delaktiga i koncernens utveckling och att initiativen inte inkräktar på enheternas autonomi.


De övergripande målsättningarna för IFOKUS är att:

  • Förbättra lönsamheten
  • Öka kassagenereringen
  • Vi ska arbeta smartare – inte hårdare


IFOKUS står för:

I Instalco
F Förbättringsarbete
O Ordning
K Kompetens
U Utveckling av processer
S Samverkan

IFOKUS

IFOKUS är en iterativ process som utgår från en analysfas där ett antal möjliga förbättringsområden definieras. I analysfasen samlas alla enhetschefer för att gemensamt samla upp och prioritera idéer kring möjliga förbättringsområden.

Utgångspunkten kan vara såväl existerande problem som identifierade möjligheter. Varje förbättringsområde blir grunden till ett initiativ. För varje initiativ formuleras en tydlig målbild och en arbetsgrupp med en gruppansvarig skapas. Arbetsgrupperna kan bestå av enhetschefer, personer inom enheterna som besitter specifik kompetens relaterad till initiativet och personer i den centrala organisationen.

Vår filosofi är att målbilden ska vara högt ställd för att motivera nya angreppssätt och kreativt tänkande. Arbetsgruppen är ansvarig för att definiera en strategi för hur den uppsatta målbilden ska nås, samt att omsätta strategin i en konkret handlingsplan som beskriver stegen fram till målet. Under planering och implementering utvärderas initiativen löpande för att anpassa mål, strategier och handlingsplaner.