Instalcomodellen

Instalco har en decentraliserad struktur där verksamheten bedrivs ute i respektive enhet i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation. Instalcomodellen är utformad för att dra nytta av fördelarna av både stark lokal förankring och gemensamma funktioner.

Instalcomodellen

  1. Central organisation
    Instalcos centrala organisation är begränsad till de funktioner som efterfrågas av, och skapar värde för, de lokala enheterna. Idag kan Instalcos enheter dra nytta av gemensamma funktioner inom inköp, affärsutveckling, förvärv, ekonomi och kommunikation. Kostnadssynergier uppnås genom att förhandla kontrakt för exempelvis insatsvaror och försäkringar centralt. Den centrala organisationen ger också stöd till lokala enheter inom strategiplanering och förvärv.

  2. Samarbete
    Som en del av Instalco ges varje enhet möjlighet till samarbete med andra enheter inom områden som merförsäljning av multidisciplinära projekt och korsförsäljning. Utveckling av medarbetare sker också på gemensam nivå genom Instalcoskolan. Enheterna kan dessutom låna arbetskraft av varandra vid resursbrist eller överskott för att öka koncernens kapacitetsutnyttjande. Gemensamma initiativ drivs även med hjälp av IFOKUS.

  3. Lokala enheter
    Instalcos decentraliserade struktur ger chefen för respektive lokal enhet stort eget ansvar för kunder och försäljning. Syftet är att bevara starka lokala relationer samt ansvar för kontroll och genomförande av projekt. Varje enhet är också ansvarig för att bibehålla en motiverad och kompetent personalstyrka. Respektive enhet utgör en egen resultatenhet som följs upp och utvärderas löpande avseende resultatutvecklingen.